Ziemeļlatgales kafija ar politiķiem

6.novembrī Balvu Novada muzeja pagrabiņā neformālā gaisotnē tikās Ziemeļlatgales jaunieši, jaunatnes lietu speciālisti un lēmumu pieņēmēji – deputāti – no Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadiem, lai spriestu, kā panākt, lai jaunieši līdzdarbojas lēmumu pieņemšanā un kā pašvaldības var palīdzēt.

To, ka aktīva jauniešu līdzdalība un iesaiste sabiedrībā notiekošajos procesos, ir uz attīstību vērstas sabiedrības pamats, ik pa laikam ir vērts atgādināt kā sev, tā arī tiem, kas šajā brīdī primāri ietekmē kā vietējā, tā reģionālā līmeņa dienaskārtību. Tādēļ sadarbojoties ar jaunatnes lietu speciālistiem un novadu pašvaldībām uz diskusiju „Kafija ar politiķiem” tika aicināti tie, kuri uzskata, ka ikviens reģiona jaunietis ir svarīgs, ir svarīgs viņa viedoklis, vēlmes un ieteikumi, kas uzlabotu viņa dzīves kvalitāti reģionā.

Balvu novada pašvaldības Domi pārstāvēja priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, viņa vietniece Anita Petrova, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja, Domes deputāte Inta Kaļva, Domes deputāti – Aija Mežale, Andris Kazinovskis un Jānis Zakarīts, kuri katrs darbojās kādā no grupām, kurās tika sīkāk analizēts kāds no līdzdalības principiem – izaicinājums, atbalsts vai kapacitāte. Tālāk vienam no tiem tika izvirzītas vismaz 5 problēmas, no kurām sīkāk tika analizētas divas, piedāvājot risinājumus un liekot pretī cilvēkus, organizācijas, skolas, pašvaldību u.tml., kas varētu palīdzēt risināt šo jautājumu.

Jāatzīst, ka vairums darba grupu strādāja tieši pie atbalsta jautājuma risināšanas, piemēram, viena no darba grupām izvirzīja problēmu, ka nav kas jauniešu domas pārstāv pašvaldības līmenī, līdz ar to tika piedāvāti risinājumi – izveidot Jaunatnes padomi, kura caur skolu pašpārvaldēm apkopotu jauniešu domas, viedokļus, un uz tiem balstoties, noteiktu mērķi, kuru viņi gribētu sasniegt sarunās ar politikas veidotājiem, pretī sniedzot informāciju par viņu paveikto jaunatnes politikas īstenošanā, kā arī iesaistot politiķus dažādos viņu rīkotajos pasākumos.

Pasākumu vadīja neformālās izglītības trenere Ieva Garjāne, un tā laikā tika dota iespēja arī katra novada pārstāvim prezentēt, kā darbs ar jaunatni notiek Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados, bet ar muzikāliem sveicieniem iepriecināja Dana Lība Tihomirova no Rugājiem, parādot, kā pašmācības ceļā ir apguvusi ģitārspēli.

Diskusija „Kafija ar politiķiem” tika īstenota projekta “Civis novus” ietvaros, un to realizē biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un reģiona pašvaldībām.

Šādas strukturētā dialoga diskusijas novados ar politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem, vietējiem uzņēmējiem, skolu pārstāvjiem, pašiem jauniešiem un citiem interesentiem jau notikušas Līvānos, Daugavpilī, Dagdā un būs vēl Krāslavā un Ludzā, bet nākamā gada sākumā – 2019. gada 25. janvārī – Daugavpilī norisināsies reģionālā diskusija “Kafija ar politiķiem”, apkopjot 6 vietējo pasākumu priekšlikumus, diskutējot ar Latgales plānošanas reģiona administrāciju, vietējo pašvaldību deputātiem, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas un citu institūciju pārstāvjiem par to, kā Latgales reģions var būt jauniešiem vēl saistošāks.

Projekts “Civis novus” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Vairāk bilžu skatīt: https://www.facebook.com/pg/balvubjc/photos/?tab=album&album_id=1000355860135675

Kā radoši pavadīt brīvdienas?

Tradicionāli rudens brīvdienu nedēļa Balvu Bērnu un jauniešu centrā tika pavadīta radoši un daudzkrāsaini .Bērni un jaunieši piedalījās dažādas interešu izglītības skolotāju piedāvātajās aktivitātēs. Otrdien skolotāja Līga Ikstena ar bērniem, izsapņojot dažādas rudenīgas fantāzijas, izveidoja krāsainus mākslas darbiņus. Savukārt, enerģiskajiem brīvdienu baudītājiem tika piedāvāta meistarklasīte hip hop stilā, kurā  kopā ar skolotāju Ditu Niperi bērni iemācījās populāru ballītes deju. Bet pacietīgajiem Inese  Hmara piedāvāja izlocīt dāvanu kastīti origami tehnikā, bērni bija priecīgi to arī interesanti  noformēt. Trešdien ļoti noderīga bija arī Intas Ozolas meistardarbnīca, jo apmeklējot to ,meitenes varēja iegūt  kādu ikdienas vai svētku frizūras veidošanas padomu. Vakarpusē pie skolotāja Jāņa Ikstena devās mazi un lieli zēni, lai pamēģinātu saslēgt kādu elektrisko ķēdi vai izprast kādus programmēšanas pamatprincipus. Ceturtdien kopā ar skolotāju Gunitu Prokofjevu  un brīvprātīgo no Vācijas Maiki varēja eksperimentējot “blēņoties”  un  paša spēkiem izgatavot slaimu vai kristālrežģi no makaroniem. Piektdien bija iespēja tikt pie pašgatavotas jaunas rotaļlietas, kuru mācījās radīt skolotāja Dita Nipere ar Dzīves prasmju ABC pulciņa audzēkņiem. Brīvdienu nedēļu jaunieši  noslēdza ar Evitas Arules lekciju par drošu internetu, iegūstot jaunas un vērtīgas atziņas par virtuālo pasauli.

Teksta autore: interešu izglītības metodiķe Dita Nipere