Sākusies BBJC nometne “Zvaigžņu akadēmija”

Balvu Bērnu un jauniešu centrā sākusies dienas vasaras nometne „Zvaigžņu akadēmija”, kurā 20 dalībnieki vecumā no 8-11 gadiem radoši, interesanti un saturīgi pavadīs savu laiku. Nometnes nosaukums „Zvaigžņu akadēmija” ir arī nometnes tēma, kuras mērķis ir atrast katrā bērnā šo zvaigzni jeb talantu, kuru pilnveidot un attīstīt, lai nometnes noslēgumā mēs visi kopā redzētu īstu zvaigžņu lietu un priecātos par katru bērnu, par viņu sasniegumiem. Tā kā nometnes nodarbības būs ļoti dažādas un daudzveidīgas, tad katram bērnam būs sava iespēja un vieta, kur izpausties gan dziedāšanā, dejošanā, veidošanā, elektronikā, šūšanā, tēlotājmākslā, papīra plastikā, radošās un sportiskās aktivitātēs. Nometnē bērni iegūst pieredzi, jaunus draugus, attīsta prasmi sadarboties grupās, kļūst atvērtāki un gūst daudz pozitīvu emociju. Jau nemainīga vērtība Balvu Bērnu un jauniešu centra nometnē ir doties uz veco parku, kur lietderīgo laiku apvienot ar patīkamo, kur tiks spēlētas komandu un sporta spēles, ceptas desiņas uz grila. Būs arī ekskursija, kuras galamērķis, pagaidām, ir noslēpums. Un noslēgumā bērni saviem vecākiem, vecvecākiem un radiem parādīs, ko tad pa šīm 10 nometnes dienām ir sastrādājuši.

Nometnes vadītāja Agnese Puļča

Advertisements

“HELP!” starts Gulbenē

Pirmajā vasaras dienā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā 1. jūnijā Gulbenes jauniešu centrā “Bāze” notika Erasmus+ Strukturētā dialoga projekta: Jauniešu un politikas veidotāju tikšanās. Projekta nosaukums “HELP!”.

Darbs pie projekta tika uzsākts jau ziemā un Gulbenes novada domes Jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders sadarbībā ar Alūksnes, Balvu un Viļakas novadu jaunatnes lietu speciālistiem, uzrakstīja un iesniedza Erasmus+ projektu JSPA, un saņēma apstiprinājumu. Šie novadu speciālisti un jaunieši vienojušies kopā, lai izveidotu vai pārskatītu jaunatnes politikas attīstības stratēģiju katrs savā novadā. Balvu novadam šī stratēģija darbojas jau no 2014. gada, Balvu novada jaunieši kopā ar lēmējvaras pārstāvjiem tuvākajā gadā ar pusi caurskatīs šo dokumentu un iespējams veiks kādus labojumus.

Projekta programmā ir jauniešu un lēmējvaras pārstāvju tikšanās, “Kafija ar politiķiem”, apmācības par līdzdalības metodēm, sanāksmes, starpinstitūciju tikšanās, skolu pašpārvalžu tikšanās. Balvu novada mērķis šajā projektā ir pārskatīt savas jaunatnes politikas attīstības stratēģijas dokumentu, domāt par jauniešu domes izveidi vai jauniešu konsultatīvās padomes izveidi Balvos.

Projekta atklāšanas konferencē tikās jaunieši no partnernovadiem, jaunatnes lietu speciālisti un novadu lēmējvaras pārstāvji. Balvu novadu pārstāvēja Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks  Jānis Roginskis un BBJC direktore Olita Loseva. Darbs noritēja neformālās izglītības labākajās tradīcijās, izkāpjot no komforta zonas, cerīgi raugoties nākotnē, plānojot sadarbību jēgpilni un produktīvi.

Teksts G.Prokofjeva

Uzziedēja BBJC zvaigznes

Galerija

This gallery contains 40 photos.

16.maijā Balvu Bērnu un jauniešu centra saime pulcējās Ģimeņu dienai veltītā pateicības pasākumā “Visas zvaigznes šķiet ziedam “Ikviens interesents varēja piedalīties kādā no BBJC pedagogu vadītajās radošajās darbnīcās .Koncertā sirsnīgu s priekšnesumus saviem vecākiem un pasākuma apmeklētājiem dāvināja deju studijas … Turpināt lasīt

Iespēja pieteikties praksei pašvaldību vēlēšanu iecirkņos

 Lai dotu iespēju iepazīties ar vēlēšanu iecirkņa komisijas darba pienākumiem un veicinātu jauniešu interesi un izpratni par vēlēšanām, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) arī šogad aicina jauniešus pieteikties praksei vēlēšanu iecirkņos.

Prakse paredzēta jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem, kuri vēlas iepazīt vēlēšanu iecirkņa komisijas darbu, interesējas par vēlēšanām, ir sociāli atbildīgi un nākotnē vēlētos piedalīties vēlēšanu sarīkošanā, pildot vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa pienākumus.

Prakses dienas šā gada pašvaldību vēlēšanās būs 2., 3. un 4. jūnijs, un prakses laikā jaunieši varēs piedalīties vēlēšanu iecirkņa iekārtošanā, vēlētāju apkalpošanā vēlēšanu dienā un balsu skaitīšanā.

Lai sagatavotos praksei, jaunieši aicināti iepazīties ar vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa pienākumiem portālā www.prakse.lv un apgūt CVK tiešsaistes mācību kursu “Pašvaldību vēlēšanas 2017”, kurā uzskatāmi izstāstīts, kā sagatavot iecirkni darbam, apkalpot vēlētājus vēlēšanu dienā un saskaitīt iecirkņos saņemtās balsis.

Prakses pieteikumi jāiesniedz līdz 25. maijam. Ar prakses nosacījumiem var iepazīties CVK mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Pašvaldību vēlēšanas 2017/Prakse vēlēšanu iecirknī”.

Skolu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas un sadraudzības pasākums.

28 . aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde sadarbībā ar Balvu Bērnu un jauniešu centru organizēja skolēnu pašpārvalžu sadraudzības un pieredzes apmaiņas pasākumu. Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas, Rīgas Valsts tehnikuma Balvu struktūrvienības, Lizuma vidusskolas un  Stacijas pamatskolas skolēnu pašpārvalžu aktīvākie jaunieši.

BBJC speciālistes Gunita un Agnese piedāvāja jauniešiem neparastu aktivitāti- akrovingrošanu. Aktivitāte bija patiesi interesanta, un jaunieši prezentēja elpu aizraujošus priekšnesumus.

Pašpārvaldes jaunieši  arī dalījās pieredzē, prezentēja savas skolas darbu, stāstīja par skolā rīkotajiem interesantākajiem pasākumiem un aktivitātēm.

BVĢ skolēnu pašpārvalde piedāvāja iepazīt savu skolu, apmeklējot  pieturas, kurās bija jāveic dažādi uzdevumi.

Skolu pārstāvji bija sagatavojušas arī dažādas aktivitātes un atrakcijas, kuras vakara gaitā tika izspēlētas. Pasākuma atmosfēra bija ļoti draudzīga un jautra. Kopā tika pavadīts lielisks vakars un iegūti jauni draugi.

Paldies visiem, kas atsaucās un apmeklēja mūsu pasākumu!

Skolēnu vasaras nodarbinātība

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Balvu novadā

Arī šogad, Balvu novada pašvaldības sadarbības partneris, organizējot skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā būs Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA).  Finansējums 50% no pašvaldības budžeta un 50% no NVA.

Nodarbinātības pasākumā piedalās Balvu novada teritorijā deklarētie skolēni, vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību  Balvu novada vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti, ņemot vērā proporciju iedzīvotāju, skolu un skolēnu skaita ziņā, tas ir šogad Balvu pilsētā, sadarbībā ar NVA tiks nodarbināti -50 skolēni.

Skolēni, Balvu pilsētā, pieteikties nodarbinātības pasākumam varēs tikai –   elektroniski, rindas kārtībā, aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv  sadaļā – Elektroniskie pakalpojumi. Pieteikties varēs no 2017.gada 8.maija.

Balvu novada pagastu jaunieši pieteiksies, kā katru gadu savās pagastu  pārvaldēs, pie lietvedes aizpildot pieteikuma anketu (Pielikums Nr1) un ārsta izziņa (forma 027), sadalījums: Kubulu, Bērzpils, Tilžas pagastos- 5 skolēni, Vīksnas, Krišjāņu, Briežuciema pagastos-4 skolēni, Lazdulejas, Vectilžas, Bērzkalnes, Balvu pagastos-3 skolēni. Kopā 39 skolēni.
Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā visi iesaistītie skolēni strādā divas nedēļas, 4 stundas dienā (nepilnu darba dienu), 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.
Dokumenti pagastu pārvaldēs jāiesniedz laikā no 2017.gada 2.maija līdz 23.maijam. Pēc iesniegumu saņemšanas, darba grupa, iesaistot iestāžu un pagastu pārvalžu vadītājus , izvērtē un līdz 31.maijam informē par rezultātiem.

Pašvaldības iestādes, kuras vēlas iesaistīt skolēnus nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā, līdz 23.maijam iesniedz rakstisku pieteikumu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, vai BBJC sniedzot informāciju, cik skolēniem var nodrošināt darba vietas jūnijā, jūlijā un augusta mēnešos.

Iesnieguma veidlapa pagastos deklarētajiem jauniešiem: iesniegums vasaras darbam

Zaķu skrējiens noskriets

Tradicionālais Balvu Bērnu un jauniešu centra pavasara pasākums Zaķu skrējiens noritēja kā ierasts Zaļās ceturtdienas rīta.

Šis pavasaris nav dāsns ar saules stariem, un laiks ir drēgns. Par spīti laika apstākļiem un lietum, kurš ik pa laikam lija, pilsētas parkā 13. aprīļa rītā pulcējās gandrīz 200 mazi zaķi, kas atkal gribēja satikt Balvu vilku, kurš ir šī pasākuma patrons. Šī iespējams ir vienīgā reize gadā, kad vilks bēg  no zaķiem, jo parasti zaķi ir tie kas bēg.

Rīta rosmi kopā ar pulciņu zaķu dejoja visi Zaķu skrējiena brīvprātīgie, lielie zaķi, kuri jau šī pasākuma noskaņās dzīvoja gandrīz divas nedēļas. Jaunieši un BBJC darbinieki kopīgi plānoja pasākumu mazajiem zaķiem, ņemot vērā mazo zaķu dažādos vecumus un spēju līmeņus. Mazie zaķi izlauzās no diviem “Olu labirintiem”, kuros bija jāprot orientēties pēc foto kartes un jāizpilda atjautības uzdevumi katrā no punktiem. Bez šo labirintu pieveikšanas, mazie zaķi kopā ar savām audzinātājām vai vecākiem varēja piedalīties aktivitāšu centros, spēlējot senlatviešu Lieldienu spēli, sietiņa dzīšana, tikt galā balonu nešanu bez rokām un apskatīt zaķveidīgos.

Pasākuma gaitu steidzināja lietus un daudzas aktivitātes izpalika, bet zaķu skrējiens pakaļ Balvu vilciņam neizpalika, jo ir šī pasākuma kulminācijas punkts. Uzvarēja, protams, draudzība un kopā būšanas prieks.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki saņēma veicināšanas balvas un tika apbalvoti foto konkursa “Sniega brīnums” uzvarētāji, Balvu PII “Pīlādzītis” 3. grupas, 6. grupas un 1. grupas un iesūtītās bildes. Simpātiju balvu saņēma Tilžas PII “Ežuku” grupa, individuālo pateicību saņēma Markuss Arulis un Balvu PII “Sienāzītis” par kolektīva garu piedaloties fotokonkursā.

Pasākumā tapšanā piedalījās vairāk, kā 20 Balvu un Rugāju jaunieši, kas gādāja par aktivitātēm aktivitāšu centros. Pasākums ir izaudzis liels un tās tapšanā ikvienas darba rokas ir svarīgas, lai izdotos jauks un aktivitātēm bagāts pasākums. Paldies, MJIC “Dinamīts” brīvprātīgajiem jauniešiem.

Teksts: Gunita Prokofjeva