Iespēja jauniešiem vasarā nopelnīt

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Balvu novadā

Arī šogad, Balvu novada pašvaldības sadarbības partneris, organizējot skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā būs Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA).  Finansējums 50% no pašvaldības budžeta un 50% no NVA.

Nodarbinātības pasākumā piedalās Balvu novada teritorijā deklarētie skolēni, vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību  Balvu novada vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti, ņemot vērā proporciju iedzīvotāju, skolu un skolēnu skaita ziņā, tas ir šogad Balvu pilsētā, sadarbībā ar NVA plānots nodarbināt -44 skolēnus

Skolēni, Balvu pilsētā, pieteikties nodarbinātības pasākumam varēs tikai –   elektroniski, rindas kārtībā, aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv  sadaļā – Elektroniskie pakalpojumi. Pieteikties varēs no 2018. gada 7. maija no plkst.16.00

Balvu novada pagastu jaunieši pieteiksies, kā katru gadu savās pagastu  pārvaldēs, pie lietvedes aizpildot pieteikuma anketu (Pielikums Nr1) un ārsta izziņa (forma 027), sadalījums: Kubulu, Bērzpils, Tilžas pagastos – 4 skolēni, Vīksnas, Krišjāņu, Briežuciema pagastos – 3 skolēni, Lazdulejas, Vectilžas, Bērzkalnes, Balvu pagastos-3 skolēni. Kopā 33 skolēni.
Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā visi iesaistītie skolēni strādā divas nedēļas, 4 stundas dienā (nepilnu darba dienu), 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.
Dokumenti pagastu pārvaldēs jāiesniedz laikā no 2018.gada 2.maija līdz 23.maijam. Pēc iesniegumu saņemšanas, darba grupa, iesaistot iestāžu un pagastu pārvalžu vadītājus , izvērtē un līdz 31.maijam informē par rezultātiem.

Pašvaldības iestādes, kuras vēlas iesaistīt skolēnus nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā, līdz 23.maijam iesniedz rakstisku pieteikumu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, vai BBJC sniedzot informāciju, cik skolēniem var nodrošināt darba vietas jūnijā, jūlijā un augusta mēnešos.

Nāc un piedalies 2018!

Projekta “Help!” aktivitātes turpinās. Viļakā tikās visas projektā iesaistīto pašvaldību pārstāvji pasākumā – „Nāc un piedalies!”, kura formāts šogad bija nedaudz citādāks, jo pasākums norisinājās programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekta Nr. 2017-1-LV02-KA347-001627 „Help!” ietvaros un uz to bija ieradies Rīgas Stradiņa universitātes lektors, programmas “Politika un politiskā komunikācija” vadītājs – Mārtiņš Daugulis, lai novadītu lekciju un kritiskās domāšanas treniņu. Pasākumā piedalījās 78 jaunieši un jaunatnes sfēras darbinieki no Viļakas, Balvu, Gulbenes un Alūksnes novadiem. Balvu novada delegācija 10 cilvēku sastāvā piedalījās aktivitātes  un guva jaunu pieredzi, kas mudināja aizdomāties par aktuāliem jautājumiem, saistībā ar “facebook skandālu” un par informācijas pieejamību saistībā ar katru no mums.

Pirmajā daļā Mārtiņš Daugulis atraktīvi stāstīja par jauniešiem pieejamu informatīvo vidi – 21.gadsimta informatīvās vides ietekmi uz politisko un sabiedrisko līdzdalību. Interesanti bija izzināt un aizdomāties par mūsdienu cilvēka „digitālajiem pirkstu nospiedumiem” interneta vidē un sociālajos tīklos, kā dzīvojam pašu veidotā „patikas realitātē” un kā iespējams manipulēt ar informāciju, kā arī kā tas vēsturiski attīstījies.

Pasākuma otrās daļas tēma bija kritiskā domāšana un stratēģiskā komunikācija jauniešu darbam sabiedrības iesaistē- kritiskā domāšana kā instruments un stratēģiskās komunikācijas rīki jaunatnes politikas “piegādei” sabiedrībai.

Lai jauniegūtās teorētiskās zināšanas pielietotu praktiski, notika aplūkoto instrumentu simulācijas spēle, uzrunājot dažādas Latvijas sabiedrības grupas un institūcijas- jaunieši dalījās grupās un katrai no tām bija jāprot pārliecināt savās interesēs  noteikta sabiedrības daļa, sagatavojot tai atbilstošu vēstījumu, izprotot šī vēstījuma satura nozīmīgumu, kas ir liels izaicinājums sava mērķa sasniegšanā gan jauniešiem, gan ikvienam cilvēkam. Ar uzdevumu tikuši galā, jaunieši pārliecinājās, ka tas ir interesants un aizraujošs process, kuram jāprot rast pieeju, izzinot un apzinoties attiecīgās mērķauditorijas īpatnības intereses un prioritātes.

Pēc pasākuma jaunieši atzina, ka ir interesanti ieklausīties pieredzes bagātā cilvēkā, kurš prot aizraujoši un jauniešiem interesanti pastāstīt par nopietnām un sabiedrībā aktuālām tēmām. Jaunieši ieguvuši jaunas zināšanas un pirms tam nedzirdētu informāciju, kura lika aizdomāties par viņu rīcību interneta vidē, pat to, kā efektīvāk panākt sev vēlamo rezultātu pat šķietami neatrisināmās situācijās. Tāpat aktivitātes lika analizēt dažādu sabiedrības locekļu „pozīciju” un skatu punktu konkrētās situācijās, kas noteikti būs noderīgi īstenojot jauniešu idejas.

Informāciju sagatavoja Viļakas novada jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne

„Projekts Nr. 2017-1-LV02-KA347-001627 „Help!” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

Zaķi turpina skriet

Pavasara gaidīšana turpinās, un arī šis gads nebija izņēmums, jo Balvu Bērnu un jauniešu centra radošais kolektīvs un brīvprātīgie jaunieši kopīgiem spēkiem veidoja aktivitāti jaunākajiem pilsētas un novada iedzīvotājiem “Zaķu skrējiens”.

Pasākuma organizatoriskie jautājumi tika risināti jau mēnesi iepriekš, jo ir jāatrod vidusceļš starp iespējām un idejām, kā arī jāizdomā kaut kas jauns, kas šogad varētu būt citāds, kā citus gadus.

Zaļās ceturtdienas rītā Balvu pilsētas parkā tikās vairāk, kā 150 mazi zaķi un viņu pavadošās personas. Rīta rosmi un svētku iesildīšanas jundu organizēja jauniešu folkloras kopā “Soldanī” no Briežuciema. Kopīgi tika spēlētas saulītes sagaidīšanas spēles, izdejotas rotaļdejas un darītas “zaķiskas” lietas. Mazie zaķi savus spēkus pārbaudīja dažādos aktivitāšu centros – meklēja garāko ausu īpašnieku, ar improvizētām zaķu ausīm mēģināja apgāzt šķēršķus, aktivitātē “Putnu dzīšana”, kopīgi saucot – čiro čiro mežā mazie zaķi sūtīja savas bēdas un blēņas kopā ar putniem prom mežā. Tad kopīgiem spēkiem mazuļi turēja improvizēto ligzdiņu un centās nepazaudēt olas. Katrai grupai bija iespēja pabūt olu lietū un pamēģināt savu roku oliņbumā. Kopīgi tika dekorētas arī olas olu kokam, kurās varēja izpausties, cik radoši vien vēlies.

Svētku patrons Balvu Vilks šoreiz ieradās kopā ar Lieldienu zaķa tuvu radinieku, lai kopīgi lustētos ar mazajiem Balvu novada iedzīvotājiem. Kopīgi tika noskriets arī zaķu maratons kopā ar Vilku un Zaķi.

Mūsdienu deju radošais konkurss-skate

23.martā Balvu Valsts ģimnāzijā notika Mūsdienu deju radošais konkurss-skate, kurā par iespēju doties uz Daugavpili cīnījās arī Di-dancers  4 deju grupas. Esam gandarīti un lepni par iegūtajām augstajām pakāpēm:

Di-dancers crew -1.pakāpe ,skolotājas Dita Nipere, Alīna Saveļjeva

 

Di-dancers Juniori-1.pakāpe,skolotāja Alīna Saveļjeva

Di-dancers Rozīnītes -1.pakāpe,skolotāja Dita Nipere

Di-danceriņi pirmsskolas grupa -2.pakāpe,skolotāja Dita Nipere

Visas deju grupas 20.aprīlī dosies uz Latgales reģiona  Mūsdienu deju radošo konkursu Daugavpilī.

Brīvdienas un pavasaris BB JC

Balvu Bērnu un jauniešu centrā kā ik gadu arī šogad pavasara brīvdienu nedēļā visiem interesentiem tika piedāvātas interesantas un dažādas aktivitātes. Pirmdiena sākās ar pavasara darbnīcu, kurā bērni kopā ar Agnesi Puļču taisīja krāsainus taurenīšus  un neierastākas formas puķes. Savukārt, Gunita Prokofjeva savā aktivitātē piedāvāja pakustēties un paspēlēt prāta spēles.

Otrdienā pie mums viesojās Alūksnes Zemessardzes 31.kājnieku bataljona 2.kājnieku rotas virsseržants seržants Kaspars Putnāns, kurš pastāstīja par iespejām un ieguvumiem militārajā jomā. Pie skolotājas Aigas Jansones bērni šuva skaistus dāvanu maisiņus no auduma, kurus pēc tam varēs uzdāvināt kādam tuvam cilvēkam.

Trešdienā kopā skolotāju Inesi Hmaru bērni gatavoja ziedus origami tehnikā,bet Jānis Ikstens piedāvāja iespēju konstruēt figūras no kartona, ko interesanti arī cītīgi darīja. Ceturtdienā, Līgas Ikstenas darbnīcā, dalībnieki veidoja auduma apdruku karstās batikas tehnikā, no šiem darbiem beigās tika izveidotas gleznas.

Piektdienā brīvdienu nedēļas organizēto aktivitāšu ietvaros notika arī karjeras attīstības pasākums –deju skokotājs kā profesija,ar iespēju ikvienam interesentam piedalīties deju meistarklasēs dažādām dejotāju prasmēm  un vecumiem.

Balvu pamatskolas aktu zālē bērni un jaunieši tikās ar Rēzeknes deju studijas“ “Dynamic Hit” vadītāju ,horeogrāfi Diāna Garanču. Pirmajā meistarklasē ,apkopojot visdažādāko deju stilu kustības, bērni izdejoja skaistu un košu deju   priekšnesumu ,taču otrā deju meistarklase bija dejotājiem jau ar priekšzināšanām mūsdienu dejā. Dienu dejotāji noslēdza Balvu Bērnu un jauniešu centrā horeogrāfa Romas Spradzenko vadībā ,izdejojot vogue un dancehall deju stila kompozīcijas.

Vairāk bildes  https://www.facebook.com/pg/balvubjc/photos/?tab=album&album_id=848462825324980