Meklē un atrod

Topošo līderu dienu aktivitāte šajā darba sezonā notika 19. oktobra rītā. Pasākuma organizatorisko pusi veidoja BBJC jaunatnes lietu speciāliste Gunita Prokofjeva un Balvu novada IKS pārvaldes karjeras konsultantes Anita Laurena un Lidija Ločmele. Kopā sanāca 30 jaunieši no Balvu un Baltinavas novadu skolām. Oktobra aktivitāte noritēja karjeras izvēles zīmē.

Pasākuma ievadā jaunieši apvienojās grupās, iepazinās un saņēma instrukciju, lai dodoties ekspedīcijā noskaidrotu profesiju nianses. Aktivitātes pirmā epizode bija Latgales tiesu apgabala Balvu rajona tiesas sēžu zālē, tiekoties ar tiesnesi Simonu Gmireku. Daudzi jaunieši tiesu zālē bija pirmo reizi un ar tiesnesi runājās pirmo reizi. Tiesnese skaidroja par tiesu darbā nepieciešamo izglītību, nevainojamo reputāciju un labām latviešu valodas prasmēm.

AS “Citadele” Balvu filiāles vadītāja Eva Smirnova jauniešiem skaidroja baņķiera darbu un tam nepieciešamās prasmes un komunikācijas līmeni. Kopā tika noskaidrots, ka skolas solā sēžot, svarīgi būtu sekot līdzi matemātikai, jo tā nemāca tikai rēķināt, bet arī attīsta loģiku un prāta spējas.

Balvu novada muzejā jaunieši uzzināja daudz par muzeju darbu, par darbiniekiem nepieciešamo kvalifikāciju. Kopīgi tika iepazīta muzeju darbinieku ikdiena, darba pienākumi, un noskaidrots, kāda kvalifikācija nepieciešama, lai strādātu muzejā.

Balvu novada domē jauniešus uzrunāja priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš amatā stājās vasaras sākumā. Kopā ar jauniešiem tika pārrunātas aktualitātes, par prasmēm, kas jāattīsta laicīgi, lai veidotos spēcīga personība, darbinieks ar augstu atbildības sajūtu, jo to novērtēs ikviens darba devējs. Priekšsēdētājs aicināja jauniešus uz regulāru tikšanos un aicināja būt aktīviem.

Uzņēmēja Elīna Kaļva aicināja visus savā ofisā, kurš nav vienkārši atrodams, jo pēc paplašināšanās pārcēlušies uz telpām blakus Elīnas mājām. Elīna jauniešiem stāstīja par savu izglītību un izaicinājumiem, ar kuriem sastapusies mācoties skolā, pēc tam augstskolā, vakara nodaļā, jo sākusi strādāt, lai kļūtu patstāvīga un finansiāli neatkarīga. Elīnai ir pieredze no darba teleseilā, izdevniecībā Santa un uzņēmuma LaimaLux Baltijas reģiona marketinga speciāliste. Lai atgrieztos Balvos Elīnai bija jāpieņem lēmums kļūt par uzņēmēju, ko viņa arī pieņēma. Šobrīd, kā pati Elīna saka, tad viņas uzņēmums “Amati projekts” šobrīd audzē muskuļus, lai pēc kāda laika paplašinātos. Jaunieši jutās iedvesmoti, klausoties Elīnas stāstos.

Atgriežoties centrā, jaunieši savas atziņas apkopoja un atklāja, kādas atziņas viņos ir radušās pēc visu ekspedīcijas vietu apmeklēšanas.

Teksts G. Prokofjeva

 

Limonāde Lēmējiem

Līdzdalība un sabiedriskā aktivitāte ir personības kvalitāšu mērvienība.

Pasākums “Limonāde Lēmējiem” Balvu BJC MJIC “Dinamīts” notika 3. oktobrī kopā sanākot jauniešiem, lēmējvaras pārstāvjiem un ar jaunatnes darba jomu saistīto institūciju pārstāvjiem. Erasmus+ Strukturētā dialoga projekta “Help” izvērtējuma posmā tika izplatītas 150 aptaujas anketas Balvu novada jauniešu vidū. Pēc aptauju apkopošanas, kurā piedalījās arī aktīvie jaunieši, tika veikts izvērtējums un sagatavota prezentācija par aptaujā iegūto informāciju.

Pasākumā piedalījās projekta “Help!” vadošā jauniešu grupa, lēmēji – Balvu novada domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, domes deputāti – Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs, Balvu Sporta centra direktors – Edgars Kaļva, Sociālā dienesta pārstāvji – Inga Čipate un Ina Bankova, Valsts policijas pārstāvis darbam ar jauniešiem – Ilmārs Vizulis, skolu viedokli pārstāvēja Tilžas vidusskolas direktore – Gunta Rižā un jaunieši un Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore – Biruta Vizule. Jaunatnes lietu eksperte Viļakas novadā Madara Jeromāne.

Šī aktivitāte noritēja metodes “kafija ar politiķiem” noskaņā. Tikšanās sākumā kopīgi tika aplūkots Balvu novada dokuments jaunatnes darba attīstībai, kurš ir aktīvs līdz 2020. gadam. Aktivitāte un aptaujas apkopojums ir starpvērtējums šim dokumentam, kas liek izvērtēt dokumentā izvirzīto prioritāšu realizēšanos dzīvē. Bilance starp to, ko jaunieši vēlās un to, kā to ir iespējams pārvērst realitātē. Aptaujas galvenie informācijas bloki – izglītība, uzņēmējdarbība/ nodarbinātība, brīvais laiks/ izklaide, veselība, līdzdalība sabiedriskajos procesos.

Aptauja atklāja, ka jaunieši Balvu novadā savu informētību vērtē, kā labu un pietiekamu, īpaši izglītības jomā, uzņēmējdarbību un brīvo laiku. Informāciju iegūstot no draugiem, sociālajiem tīkliem un vecākiem. Pozitīvi, par nākotnes plāniem runājot, ir jauniešu atzīšanās nedoties projām no valsts meklēt laimi ārzemēs. Toties 68% jauniešu nav domājuši savu dzīvi sasaistīt ar uzņēmējdarbību. Jaunieši ir apmierināti ar brīvā laika aktivitāšu piedāvājumu, jauniešu centra pieejamību. Jaunieši apgalvo, ka ir aktīvi sporta jomā un ir apmierināti ar sporta aktivitāšu piedāvājumu.

Pie ierosinājumiem, kuri tika minēti aptaujas sadaļā ierosinājumi, jaunieši atzīmēja:

  • Svešvalodu apguves klubiņi,
  • Kafejnīcas jauniešiem,
  • Āra atpūtas zona, piemērota jauniešiem,
  • Iespējas attīstīt hobijus,
  • Multifunkcionāla skeitparka izveide,
  • Transporta pieejamība,
  • Atpūtas vietas jauniešiem Tilžā,
  • Vairāk informācijas par JC darbu,
  • Filmu vakari brīvdabā,
  • Nelielu tikšanās vietu Bērzpilī.

Sadaļā par jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos atklājas ļoti neaktīva jauniešu attieksme. Lielākā daļa aptaujāto jauniešu uzsver, ka savu viedokli jaunieši reti izsaka publiski, vai un 26% uzskata, ka publiska sava viedokļa izteikšana «neattiecas uz viņiem» un tikai 13% apgalvo, ka tiekas ar lēmumu pieņēmējiem, lai arī šādus pasākumus regulāri rīko skolas un JC.

Aptaujas atbildes atklāja, ka jauniešu neapmierinātība nevienā jomā nepārsniedz 10% robežu, kas pauž situāciju, ka jaunieši ir pozitīvi noskaņoti pret apkārtējo situāciju. Tomēr, apmēram 25% jauniešu nav ieinteresēti iesaistīties lēmumu ietekmēšanā.

Pēc pētījuma un plānošanas dokumenta apskates pasākuma dalībnieki remdēja slāpes ar rudenīgajām limonādēm. Pasākuma otrajā daļā dalībnieki apvienojās darba grupās, lai vienotu kopīgās atziņās, par paveiktajiem darbiem jaunatnes darba lauciņā un iespējams steidzīgāk paveicamajiem darbiem. Visas aktivitātes kopējie atslēgas vārdi ir – sarunas, kas veicamas, lai veicinātu izpratni par jauniešiem interesējošām lietām. Lai šim sarunām rastos rezultāts un pēctecība. Jaunieši paši atzina, ka viss ir atkarīgs no pašu aktivitātes un līdzdalības visos procesos.

Teksts G. Prokofjeva

Durvis atvēra BBJC jaunā sezona

Šī gada 14.septembra pēcpusdienā Balvu Bērnu un jauniešu centrs              ( turpmāk BBJC ) aicināja visus iepazīties ar jauno sezonu. Sākumā apmeklētājus sagaidīja jautrie zaķi, kuri katram iedeva uzdevumu atrast sev vēlamo interešu izglītības pulciņu. Uzdevumā bija ēkas  pirmā un otrā stāva plāni ar pulciņu norādēm, lai apmeklētājiem būtu iespēja paceļot pa BBJC  telpām. Arī šogad visaktīvāk bērni un jaunieši steidzās pieteikties uz dejām, kuras vada atraktīvā deju studijas Di-dancers vadītāja Dita Nipere un Alīna Saveļjeva, kura pati pirms tam ir dejojusi Di-dancers un tieši jauniešu centrā apguva hip – hopa pamatus. Di-dancers dejotāji pēc tam aktīvi piedalās pasākumos gan BBJC, gan novadā un arī ārpus novada robežām, tāpēc bērni un jaunieši ne tikai apgūst deju soļus, bet arī gūst skatuvisko pieredzi. Skatuvisko pieredzi var gūt un attīstīt arī dažādu pasākumu organizēšanas prasmju pilnveidošanas pulciņā „Skatuve”, kuru vada Gunita Prokofjeva, te jaunieši ne tikai vada pasākumus, bet arī darbojas to gatavošanās procesos. Tāpat nemainīga vērtība ir rokdarbu pulciņš „Čaklie pirkstiņi”, kuri kopā ar vadītāju Inesi Hmaru visu gadu veido dažādus darbus no sadzīviskām lietām. Puišus, savukārt, gaidīja  Jānis Ikstens, lai parādītu cik interesantas un tehniskas lietas var apgūt Tehniskajā jaunradē. Tāpat tiek veidots arī BBJC ansamblis, kura vadītāja ir Rita Keiša. Mazākos dziedātājgribētājus sagaidīja jaunā skolotāja Viktorija Kokoreviča, kura šogad pieņēma izaicinājumu strādāt arī ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības un vadīs viņiem Mūzikas terapijas nodarbības. Tās meitenes, kuras vēlējas un vēlas izzināt skaistumkopšanas pamatus, pieteicās uz Intas Ozolas vadīto Skaistumkopšanas studiju. Tiem, kuri vēlējās būt radošāki, bija iespēja pieteikties uz Radošās mākslas darbnīcu un Tekstilmākslu, šos pulciņus vada kreatīvā Līga Ikstena. Līga turpinās arī strādāt ar bērniem, kuriem ir īpāšas vajadzības un pasniegs viņiem Radošās mākslas darbnīcas nodarbības jau otro gadu. Pie Aigas Jansones arī šogad varēs apgūt šūšanas pamatus Apģērbu un aksesuāru izgatavošanas pulciņā, jāpiebilst, ka pagājušajā mācību semestrī šis pulciņš piedalijās modes skatē ar savu pirmo kolekciju.

Pēc tam, kad bērni un jaunieši bija izstaigājuši pa BBJC labirintiem, viņiem bija iespēja uztaisīt kādu taurenīti vai supervaroni, kuru pēc tam notiesāt. Vēl varēja nofografēties fotostūrītī, kurš šoreiz bija krāsains un globāls. Arī šajā mācību gadā būsim radoši un interesanti, strādāsim ar attīstību sevī un audzēkņos, pilnveidosim viņu ikdienu un personību, jo katrs bērns ir personība.

Teksts: Agnese Puļča


Pratīsim plānot kopā ar “Help”

Projekts “Help”, kurā piedalās, arī Balvu Bērnu un jauniešu centrs, tapis Erasmus+ programmas ietvaros un ir klasificējams, kā strukturētā dialoga pasākums. Projekta mērķis ir izstrādāt vai pilnveidot jaunatnes politikas dokumentu.  Projekts ir analīzes un datu apkopošanas posmā, kad tiek veidotas anketas, aprobētas mērķauditorijā jauniešiem no 13 līdz 25 gadu vecumam.

Piektdien 15. septembrī Alūksnes kultūras centrā notika visu partneru tikšanās un apmācības izpratnes veidošanai par jaunatnes politikas plānošanu. Kopā vairāk kā 40 dalībnieki no Balvu, Gulbenes, Alūksnes un Viļakas novadiem, noskaidroja par jaunatnes politikas dokumentiem un to nepieciešamību, nozīmi un pielietojamību.

Apmācību semināru vadīja trenere Evija Rudzīte, kas ir pieredzējusi jaunatnes apmācību trenere ar ilggadēju pieredzi un plašām zināšanām par jaunatnes darbu un jaunatnes politikas veidošanu. Evija Rudzīte palīdzēja atklāt jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes principus, posmus un kārtību. Apmācību mērķauditorija bija jaunatnes darbinieki un speciālisti, jaunieši un vietējās lēmējvaras pārstāvjiem, tāpēc šīs pasākums izvērtās jaunatnes politikas lauciņu izzinošs. Jaunatnes jomas darbinieki un jaunieši kopīgiem spēkiem apzinājās šī darba nopietnību un svarīgumu. Jaunieši uz šo darbu varēja palūkoties ar citām acīm un apzināties, ka tas ir organizēts, mērķtiecīgs un jēgpilns.

Seminārā tika apskatītas tēmas par katra novada jauniešu vajadzībām un īstenošanu katrā novadā, par jauniešu līdzdalības svarīgumu jaunatnes politikas izveidē, apzināties jauniešu ieguvumus līdzdarbojoties, jo tikai tā var apzināties politikas veidošanas noteikumus un šī darba jēgu. Uzzinājām par jaunatnes darbu Eiropas kontekstā, un Latvijas jauniešu politikas veidošanas saistošie normatīvie akti. Par starp institucionālo sadarbību realizējot jaunatnes politikas plānošanas dokumentu izstrādi un realizāciju. Semināra noslēgumā katra novada darba grupa izvirzīja savus tuvākos darba mērķus, lai virzītos uz izvirzītajiem mērķiem jaunatnes politikas dokumenta izveidi vai pilnveidi. Darba diena aizritēja ātri un radoši.


 Teksts: Gunita Prokofjeva