Skolēnu nodarbinātība vasarā

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Balvu novadā

Arī, šogad Balvu novada pašvaldība dot iespēju skolēniem strādāt vasarā. Noteikumi par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Balvu novadā tika apstiprināti jau 2013.gadā. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā.
Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā finansē Pašvaldība, organizē, koordinē un kontrolē Balvu bērnu un jauniešu centrs.
Nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti 96 Balvu novadā deklarētiem skolēniem, kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās mācību iestādēs un kuri uz nodarbinātības pasākuma uzsākšanas brīdi ir sasnieguši 15 gadu vecumu.
Nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti, ņemot vērā proporciju iedzīvotāju, skolu un skolēnu skaita ziņā, t.i Balvu pilsētā tiks nodarbināti -36 skolēni, Kubulu, Bērzpils, Tilžas pagastos- 8 skolēni, Vīksnas, Vectilžas, Krišjāņu, Briežuciema pagastos-6 skolēni, Lazdulejas, Bērzkalnes, Balvu pagastos-4 skolēni.
Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni strādā divas nedēļas, 4 stundas dienā (nepilnu darba dienu), 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.
Vecāki vai aizbildņi aizpildītu pieteikuma anketu (Pielikums Nr.1) un ārsta izziņu (forma 027) par veselības stāvokli Balvu bērnu un jauniešu centrā pie lietvedes (14.kabinetā, Brīvības ielā 48, Balvi, Balvu novads, LV-4501) vai Balvu novada pagastu pārvaldēs pie lietvedes/sekretāres. Dokumenti jāiesniedz laikā no 2014.gada 25.aprīļa līdz 23.maijam
Pieteikšanās secība nedod nekādas priekšrocības. Pēc iesniegumu saņemšanas, darba grupa, iesaistot iestāžu un pagastu pārvalžu vadītājus , izvērtē un līdz 31.maijam informē par rezultātiem. Priekšrocības uz darbu ir skolēniem ar pozitīviem sasniegumiem mācībās un ārpusstundu aktivitātēs, ar labu uzvedību, bez neattaisnotiem kavējumiem un skolēniem, kuri piedalās pozitīvas vietējās kultūrvides veidošanā.
Pašvaldības iestādes, kuras vēlas iesaistīt skolēnus nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā, līdz 23.maijam iesniedz rakstisku pieteikumu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, sniedzot informāciju, cik skolēniem var nodrošināt darba vietas jūnija un jūlija un augusta mēnešos.
Nolikums un iesnieguma veidlapa pielikumā.

Vasaras darbaNoteikumi par kārtību

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s